left
 

Algemene Voorwaarden Vedor Nederland B.V.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen begrippen de volgende betekenis:

1. “Aanbieder”: Vedor Nederland BV.

2. “Gebruiker”: De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van en/of is aangemeld bij Vedor.

3. “Dienstverlening”: De algehele dienstverlening van Vedor Nederland B.V. waarvan de gebruiker gebruik maakt.

4. “Partijen”: Vedor Nederland B.V. en de gebruiker.

5. “Schriftelijk”: Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

6. “Vedor Nederland B.V.”: Vedor Nederland B.V., gevestigd te (7511 JE) Enschede aan de Piet Heinstraat 19A.

7. “Vedor account”: Een door de Vedorpartner of eindgebruiker aangemaakt account.

8. “Website”: Een met/door Vedor gemaakte website die Vedor Nederland B.V. ten behoeve van zijn

dienstverlening in stand houdt.


2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake de dienstverlening van de aanbieder.

2. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een ( deel van een ) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

4. Indien de aanbieder op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van de aanbieder op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
5. De service is uitsluitend voor personen met een minimumleeftijd van 14 jaar. Indien de gebruiker met Vedor een webwinkel exploiteert, ( zie 8.1 ) dan bedraagt de minimumleeftijd 18 jaar.

6. De gebruiker kan zich niet beroepen op het feit dat de Algemene Voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de aanbieder dezelfde Algemene Voorwaarden al meerdere keren ( al dan niet via de website ) aan de afnemer ter hand heeft gesteld en hiernaar heeft verwezen.

7. De aanbieder kan met toestemming van de gebruiker de inhoud van het bestaande contract als ook van deze Algemene Voorwaarden aanpassen. Toestemming geldt als verleend, indien de gebruiker geen bezwaar tegen de aanpassing indient binnen een maand na ontvangst van de mededeling van de aanpassing. De aanbieder verplicht zich ertoe in het kader van de mededeling van de aanpassing de gebruiker attent te maken op de gevolgen van een nagelaten bezwaar.


3. Overeenkomsten, opdrachten

1. Mondelinge afspraken binden de aanbieder eerst nadat deze schriftelijk door de aanbieder zijn bevestigd dan wel zodra de aanbieder met instemming van de gebruiker een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2. Opdrachten van de gebruiker dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.

3. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor de aanbieder pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

4. De aanbieder behoudt zich het recht voor om diensten uit te breiden, aan te passen, te beëindigen en te verbeteren, vooral indien dit de technische vooruitgang dient en noodzakelijk wordt geacht om misbruik te voorkomen. Dergelijke aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de verschijningsvorm van de Vedor website wordt veranderd. De aanbieder zal deze aanpassingen alleen doorvoeren in zoverre deze redelijk en acceptabel zijn voor de gebruiker of de aanbieder hiertoe is verplicht op grond van wettelijke voorschriften.

4. Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van de aanbieder zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de gebruiker aanvaard, dan heeft de aanbieder het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door de aanbieder gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht de aanbieder niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door de gebruiker verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

5. Indien de aanvaarding van de gebruiker afwijkt van het aanbod, dan is de aanbieder hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. Informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de aanbieder is zo

nauwkeurig mogelijk, maar geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7. Alle kosten die bij offerte niet konden worden voorzien en die ontstaan doordat de gebruiker wijzigingen in de opdracht aanbrengt, worden aan de gebruiker doorberekend.


5. Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de aanbieder het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de aanbieder.


6. Vertrouwelijke informatie

1. De aanbieder verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de gebruiker heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij de aanbieder ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken ende aanbieder zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.

2. De aanbieder zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de gebruiker ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

3. De aanbieder staat er voor in dat zijn personeel en andere personen die onder zijn supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoelt in dit artikel zullen houden.

4. Het is de aanbieder toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en

werkzaamheden alsmede om methodes e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de cliënt hierbij

gewaarborgd blijft.


7. Risico van opslag informatie

1. De aanbieder verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de gebruiker afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs wordt de aanbieder geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

2. De gebruiker draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij de aanbieder of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de aanbieder, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.


8. Aanmelden, activeren Vedor website

1. De aanbieder stelt een online service ter beschikking, waarmee de gebruikers een eigen Vedor website kunnen ontwerpen. De ter beschikking gestelde service maakt het voor de gebruikers mogelijk om het design van de eigen Vedor website zelfstandig aan te passen, eigen inhoud te creëren en een webwinkel te runnen.

2. De aanbieder biedt de gebruiker twee verschillende pakketten aan: online webdesigner site en de Vedor professional site.
3. Gratis diensten en prestaties op vrijwillige basis kunnen op elk ogenblik worden beëindigd. De gebruiker heeft in dit geval geen aanspraak op voortzetting van deze service.

4. De aanbieder behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op derden voor het leveren van zijn prestaties.

9. Persoonlijke gegevens

1. De gebruiker draagt er zorg voor dat de door hem bij aanmelding of op enig later tijdstip aan de aanbieder verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de gebruiker zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de aanbieder te worden doorgegeven. De gebruiker vrijwaart de aanbieder voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

2. De door de gebruiker verstrekte gegevens zullen door de aanbieder conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden geregistreerd ten behoeve de volgende 2 doelen:

a. het verlenen van de tussen partijen overeengekomen diensten;

b. het informeren van de cliënt over ontwikkelingen ten aanzien van de website, de dienstverlening en/of nieuwe dienstverlening.

3. De door de gebruiker verstrekte gegevens zullen door de aanbieder niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker aan enige derde worden verstrekt, tenzij de aanbieder ingevolge wet- of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is deze gegevens aan derden te verstrekken en de aanbieder zich in dat kader niet kan beroepen op een verschoningsrecht.

4. De gebruiker is tevens verplicht de inloggegevens geheim te houden om misbruik door onbevoegde derden te voorkomen.


10. Algemene verplichtingen gebruiker

1. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat:

a. de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. inlichtingen telkens in de door de aanbieder gewenste vorm en op de door de aanbieder gewenste tijdstippen aan de aanbieder ter beschikking worden gesteld;

b. ingeval de gebruiker geen natuurlijk persoon is binnen de onderneming van de gebruiker, moet er een vaste contactpersoon worden aangewezen welke gemachtigd is namens de onderneming de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke beslissingen te nemen en handelingen uit te voeren;

c. de door de gebruiker aan de aanbieder verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties en vrij zijn van virussen en/of defecten;
d. de gebruiker is verplicht alle geldende nationale voorschriften na te leven. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor eventuele extra geldende wettelijke voorschriften voor het exploiteren van een webwinkel.

2. De gebruiker draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De gebruiker vrijwaart de aanbieder voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3. De gebruiker dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het – al dan niet toegestaan – gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om de aanbieder onmiddellijk te informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Tevens moet de gebruiker alle bestanden en software-instellingen, waartoe hij toegang heeft, zelf regelmatig beveiligen. De gegevens moeten in elk geval worden beveiligd, voordat de gebruiker veranderingen doorvoert als ook voordat de aanbieder onderhoudswerkzaamheden uitvoert, in zoverre deze door de aanbieder zijn meegedeeld. De back-up die door de gebruiker wordt gemaakt, mag in geen geval op de Vedor server worden opgeslagen.

4. De dienstverlening die door de aanbieder krachtens de overeenkomst aan de gebruiker geleverd wordt mag slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectueel eigendom.

5. De gebruiker vrijwaart de aanbieder ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de cliënt gebruik maakt van de door de aanbieder geleverde dienstverlening.

6. De gebruiker draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de dienstverlening mogelijk te maken.

7. Het is de gebruiker niet toegestaan om:

a. zich te gedragen in strijd met de nettiquette;

b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;

c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede - doch niet uitsluitend - begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites;

d. zich bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang

verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;

e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als

“spamming”;

f. via de dienstverlening van de aanbieder aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van de aanbieder dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder - doch niet uitsluitend - verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma's, -archieven of ‘warez’sites;

g. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het

verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is;

h. zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens de aanbieder en/of derden;
i. de door de aanbieder ter beschikking gestelde designs op te slaan en op een externe server verder te gebruiken. Deze zijn enkel te gebruiken voor Vedor websites.
8. Bij het gebruik van de Vedor webwinkel is de gebruiker verplicht geen acties te ondernemen, die erop zijn gericht de aanspraak van de aanbieder op de verkoopprovisie te verijdelen of te verhinderen.

9. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de aanbieder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de afnemer wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de gebruiker.
10. De aanbieder is niet verplicht de Vedor websites van de gebruiker op eventuele wetsovertredingen te controleren.


11. Registratie op opzegging domeinen, verandering van provider

1. De pakketten met een betalingsverplichting bevatten een of meerdere domeinen. Bij het bezorgen en/of onderhouden van domeinen is de aanbieder, in het kader van de verhouding tussen gebruiker en de desbetreffende organisatie voor de domeintoewijzing ( 'registrar' ), alleen als bemiddelaar actief. De verschillende topleveldomeinen ( bijvoorbeeld '.de' ) worden beheerd door een groot aantal verschillende, meestal nationale organisaties. Elke organisatie voor het toewijzen van domeinen heeft eigen voorwaarden voor de registratie en het beheer van domeinen. Aanvullend gelden daarom de voor het te registreren domein relevante registratievoorwaarden en richtlijnen, bijvoorbeeld bij .de-domeinen de registratievoorwaarden -en richtlijnen van DENIC eG. Deze maken deel uit van het contract. Voor de registratie van andere topleveldomeinen gelden dienovereenkomstig de voorwaarden van de desbetreffende toewijzende instantie, die de aanbieder desgewenst aan de gebruiker toestuurt en die bovendien via het internet bij de desbetreffende toewijzende instantie kunnen worden opgeroepen.
2. Voor de registratie van het domein is de gebruiker in het bijzonder verplicht de juiste en volledige gegevens van de domeineigenaar ( 'registrant' ) en de administratieve contractpersoon ( 'admin-C' ) aan te geven. Technisch contactpersoon is altijd de aanbieder. Onafhankelijk van de desbetreffende registratievoorwaarden dienen de volgende contactgegevens verstrekt te worden: naam, officieel postadres ( geen postbusadres of anoniem adres ), e-mailadres en telefoonnummer. Bij wijzigingen moet de gebruiker de gegevens onmiddellijk aan de aanbieder mededelen door deze online te actualiseren.
3. De aanbieder zal na het afsluiten van het contract ervoor zorgen dat het gewenste domein bij de bevoegde registrar kan worden aangevraagd. De aanbieder heeft het recht een domein pas te activeren nadat de vergoeding, die voor de registratie werd overeengekomen, is betaald. De aanbieder heeft geen invloed op de domeintoewijzing door de desbetreffende organisatie. De aanbieder garandeert niet dat de voor de gebruiker aangevraagde domeinen worden toegewezen en/of toegewezen domeinen vrij van rechten van derden zijn of op lange termijn blijven bestaan. De informatie van de aanbieder over het feit dat een bepaald domein nog vrij is, wordt verstrekt op basis van gegevens van derden en betreft alleen het tijdstip van het inwinnen van de informatie door de aanbieder. Pas met de registratie van het domein voor de gebruiker en de registratie in de databank van de registrar is het domein aan de gebruiker toegewezen.
4. Voordat een domein wordt aangevraagd, controleert de gebruiker of dit domein geen rechten van derden schendt of in strijd is met geldend recht. De gebruiker garandeert dat hij deze verplichting heeft vervuld en dat deze controle geen aanwijzingen voor een schending van het recht heeft opgeleverd.
5. Een wijziging van het aangevraagde domein na registratie bij de desbetreffende registrar is uitgesloten. Indien een aangevraagd domein reeds aan iemand anders is toegewezen gedurende de tijd die benodigd is om de aanvraag naar de registrar door te sturen, dan kan de gebruiker een ander domein kiezen. Dit geldt niet als bij een verandering van provider de vorige provider deze verandering weigert. In dit geval zorgt de gebruiker ervoor dat de vorige provider het domein vrijgeeft of via de aanbieder om een extra domein verzoekt tegen een aanvullende betaling. Mochten afzonderlijke domeinen door de gebruiker of op grond van bindende beslissingen in domeingeschillen zijn opgezegd, bestaat geen aanspraak op het aanvragen van een gratis vervangend domein.
6. Bij alle via de aanbieder geregistreerde domeinen kan de gebruiker met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van de desbetreffende toewijzende instantie op elk ogenblik naar een andere provider overstappen voor zover deze het overeenkomstige topleveldomein ( bijvoorbeeld '.de' ) aanbiedt resp. de verandering van provider, in overeenstemming met de vereiste omstandigheden en technische eisen, ondersteunt. De desbetreffende contractuele verhouding van één van de pakketten met betalingsverplichting wordt door een dergelijke verandering niet aangetast. Wat dit betreft, is altijd een uitdrukkelijke opzegging vereist. Alle verklaringen betreffende het domein – in het bijzonder opzegging van het domein, verandering van provider, verwijdering van het domein – moeten schriftelijk gebeuren. Als de aanbieder de aanvraag tot verandering van provider ( KK-aanvraag ) van de nieuwe provider van de gebruiker niet op tijd kan inwilligen, omdat de aanvraag door de nieuwe provider of de gebruiker te laat tot stand werd gebracht of de voor de toestemming noodzakelijke voorwaarden niet zijn vervuld, heeft de aanbieder uitdrukkelijk het recht het opgezegde domein tegen de opzeggingstermijn bij de desbetreffende toewijzende instantie te laten verwijderen. De aanbieder behoudt zich het recht voor pas aan KK-aanvragen te voldoen, nadat alle onbetwiste openstaande vorderingen van de gebruiker zijn betaald.
7. Indien hij de rechten van een voor hem geregistreerd domein verliest, is de gebruiker verplicht dit onmiddellijk aan de aanbieder mede te delen.


12. Duur en einde dienstverlening

1. De overeenkomst tot dienstverlening wordt aangegaan voor 1 (één) jaar.

2. De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige opzegging is de vergoeding een combinatie van de verstreken periode, de opzegmaand en 1 extra maand extra (zie 13.5).
De opzegging per email moet vanaf het e-mailadres verzonden worden, dat de gebruiker als contactadres op zijn Vedor-website heeft vastgelegd. Bij de opzegging moeten de geregistreerde gebruikersnaam en de opzegdatum worden aangegeven.

3. Ingeval de aanbieder de overeenkomst wenst te beëindigen zal zij hierbij een opzegtermijn van 3 maanden in acht nemen en de gebruiker per e-mail inlichten over de voorgenomen beëindiging. Een ( gedeeltelijke ) terugbetaling van vooraf betaalde vergoedingen is in dit geval van toepassing.

4. Ingeval de gebruiker handelt in strijd met zijn verplichtingen zoals opgenomen in deze Algemene

Voorwaarden is de aanbieder gerechtigd het Vedor account van de gebruiker - zonder voorafgaande kennisgeving en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn - per direct af te sluiten.

5. Indien de gebruiker een factuur inzake verbruiks- en licentiekosten ontvangt voor het nieuwe

opeenvolgende jaar, de factuur nog niet betaald heeft en binnen het betalingstermijn van deze factuur alsnog haar account opzegt zal deze aanvraag worden gehonoreerd. De gebruiker zal de kosten voor de lopende maand als ook voor de opvolgende maand, dus 2/12 deel, alsnog berekend krijgen. Dit geldt dus niet voor andere jaarlijks terugkeerde diensten.
6. Opzeggingen van extra gekozen opties met een betalingsverplichting laat de contractuele verhouding voor het overige onaangetast.
7. Na beëindiging van de contractuele verhouding is de aanbieder er niet meer toe verplicht contractuele services te leveren. Hij kan alle op de server voorhanden gegevens van de gebruiker – inclusief e-mails in de postvakken – wissen. Een overdracht van alle gegevens behorende tot de Vedor website van de gebruiker naar een server van een andere aanbieder is niet mogelijk. De gebruiker is daardoor zelf verantwoordelijk voor tijdige opslag en beveiliging van zijn of haar gegevens. Bovendien heeft de aanbieder na beëindiging van het contract het recht domeinen van de gebruiker, die niet naar een nieuwe provider zijn overgezet, bij de betreffende registrar te laten verwijderen.

13. Klachten, klachtbehandeling

1. Klachten over de dienstverlening en/of website kunnen door de gebruiker per brief of e-mail

(support@vedor.nl) aan de aanbieder worden gemeld.

2. Een klacht dient zo spoedig mogelijk nadat het feit dat tot de klacht heeft geleid zich heeft voorgedaan aan de aanbieder. te worden gemeld onder vermelding van alle voor de klacht relevante informatie, zodat de aanbieder in staat wordt gesteld deze klacht te onderzoeken en zo nodig adequaat te reageren op de klacht. Alle gevolgen voor het niet direct melden van de klacht zijn voor risico van de gebruiker.

3. De aanbieder zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht per e-mail een

ontvangstbevestiging aan de gebruiker sturen waarin zij de gebruiker zal informeren over de verdere klachtbehandeling.

4. Ingeval een klacht gegrond is, is de aanbieder slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.


14. Aansprakelijkheid

1. De aanbieder kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de aanbieder, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de aanbieder, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de aanbieder, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde diensten.

4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de aanbieder in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de aanbieder hiervoor verzekerd is.

5. Ook in het geval de aanbieder de afgesproken online diensten niet kan leveren, is de aanbieder niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende online diensten het gevolg is van een aan de aanbieder toe te rekenen ernstige tekortkoming die binnen de invloedssferen van de aanbieder lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van de aanbieder en de telecommunicatieleverancier van de aanbieder. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van de aanbieder, zodat de aanbieder ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.

6. De aanbieder is voor het in stand houden van alsmede voor de bereikbaarheid van de website afhankelijk van zijn providers. De aanbieder zal zich naar zijn beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de website en/of het gebruik van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan - hoewel de aanbieder hier naar streeft – in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de website, correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de website en/of de dienstverlening.

7. De aanbieder heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van de website, de website tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal de aanbieder de te verrichten (onderhoud)werkzaamheden tijdig op de website vermelden. De aanbieder zal haar gebruikers via haar nieuwsbrief systeem informeren over de te nemen onderhoudsvensters.

8. De gebruiker verliest diens rechten jegens de aanbieder, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de aanbieder tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. de gebruiker de aanbieder niet binnen 7 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan de aanbieder gerichte aangetekende brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten;

b. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, handleidingen of

gebruiksaanwijzingen van de aanbieder strijdig gebruik van de dienstverlening door de gebruiker;

c. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens die door of namens de gebruiker aan de aanbieder zijn verschaft;

d. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de gebruiker aan de aanbieder;

e. voormelde schade is ontstaan doordat de gebruiker zelf of een derde in opdracht van de gebruiker

bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder.


15. Betaling

1. Betaling geschiedt middels een factuur en dient binnen 14 dagen na factuurdatum door de gebruiker te worden voldaan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn niet volledig is betaald

heeft de aanbieder het recht, voor elke aan de gebruiker verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten per factuur bij de cliënt in rekening te brengen. De aanbieder zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. Ter keuze van de aanbieder kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de gebruiker niet tijdig, dat wil zeggen niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de aanbieder bevoegd de nakoming van de jegens de gebruiker aangegane verplichtingen tot levering van de diensten op te schorten, dit houdt in dat de gebruiker de toegang tot het account wordt ontzegd en hij geen gebruik kan maken van de dienstverlening, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de aanbieder het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de gebruiker te twijfelen.

5. Indien de gebruiker 28 dagen nadat hij aan zijn betalingsverplichting had moeten voldoen en hij gemaand is dit alsnog te doen en desondanks in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen na te komen, heeft de aanbieder het recht de inhoud van het account van de gebruiker van de server te verwijderen. De aanbieder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die hierdoor eventueel ontstaat. In dit geval heeft de aanbieder verder het recht het domein van de gebruiker te laten verwijderen. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verstrekt de gebruiker uitdrukkelijk het recht voor een dergelijke opzeggingsverklaring.

6. Door de gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de gebruiker bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Indien de gebruiker, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de aanbieder heeft, dan ziet de gebruiker af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de gebruiker ( voorlopige ) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.


16. Intellectuele eigendomsrechten

1. De aanbieder c.q. zijn licentiegever is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door de aanbieder geleverde diensten en de hieraan ten grondslag liggende door de aanbieder c.q. de licentiegever vervaardigde bescheiden c.q. software. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de aanbieder c.q. zijn licentiegever voorbehouden.

3. Het is de aanbieder toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten.


17. Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is de aanbieder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de gebruiker voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de aanbieder, van de door hem ingeschakelde derden of providers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de aanbieder.

3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de gebruiker gehouden zijn verplichtingen jegens de aanbieder tot aan dat moment na te komen.

4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers van de aanbieder of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d. alsmede internet- of elektriciteitsstoringen of defecten in computer- of overige voor de dienstverlening benodigde apparatuur van de aanbieder.


18. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de gebruiker en de aanbieder gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de gebruiker:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;

b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.


19. Ontbinding, annulering

1. De gebruiker doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

2. Onder annulering wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

3. Onder opzegging wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

4. Ingeval de gebruiker de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de aanbieder een door de aanbieder nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De gebruiker is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de aanbieder te vergoeden. De aanbieder is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de gebruiker in rekening te brengen.

5. De gebruiker is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de aanbieder ter zake.

6. Door de gebruiker reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

7. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op alle annuleringen en/of opzeggingen voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk andere annulerings- of opzegbepalingen zijn overeengekomen in enige overeenkomst.


20. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen de aanbieder en de gebruiker gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de aanbieder de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de aanbieder is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de aanbieder gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.